Toimintasuunnitelma vuodelle 2002

Kyseessä on yhdistyksen 29. toimintavuosi. Päätavoitteina ovat linnustonsuojelun edistäminen ja lintuharrastuksen lisääminen yhdistyksen toimialueella, Uudenmaan maakunnassa ja Sipoossa. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan aktivoimalla nuorten ja muiden linnuista yleisesti kiinnostuneiden kansalaisten lintuharrastusta.

1. TOIMINTA

1.1. KOKOUKSET

Kuukausikokoukset pidetään kunkin kuukauden ensimmäisenä torstaina tammi-toukokuussa ja syys-joulukuussa. Sääntömääräiset asiat käsitellään maalis- ja marraskuun vuosikokouksissa. Kokousten ohjelmat koostuvat helmikuun perinteisen tietokilpailun lisäksi kuvaesityksistä ja esitelmistä. Kokousten yhteydessä keskustellaan viimeaikaisista havainnoista.

1.2. JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen jäsenlehti Tringa ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä on tavanomaisten vuodenaikaiskatsauksien ohella niin yleistajuisia kuin tieteellisiäkin artikkeleita lintuharrastuksen eri osa-alueilta. Lehti painetaan korkealaatuiselle paperille nelivärijulkaisuna. Jokaisessa numerossa on 64 sivua, joten vuodessa ilmestyy 256 sivua. Tästä voidaan poiketa, mikäli julkaistaan suuria kokonaisprojekteja. Tringa-lehden levikkiä kasvatetaan. Lehden mainoshankinnasta vastaa julkaisutoimikunta.

1.3. RETKET

Retkitoimikunta ylläpitää yhdistyksen opastettua retkitoimintaa. Suurin osa retkistä keskittyy muuttokausille: keväälle ja syksyyn. Retkiä tullaan järjestämään pääkaupunkiseudun parhaille lintupaikoille lyhyiden päiväretkien ja yölaulajaretkien muodossa. Toimintavuonna pyritään järjestämään n. 12 bussiretkeä perinteisiin retkeilykohteisiin; näistä 2 retkeä suuntautuu Viroon. Yhdistyksen retkistä tiedotetaan kuukausikokouksissa, yhdistyksen kotisivuilla, Tringa-verkossa, sekä Tringa- ja Tiira-lehdissä.

1.4. TUTKIMUSTOIMINTA

Toimikunta edistää tutkijoiden, ympäristöalan virkamiesten ja harrastajien yhteistyötä toimialueellaan sekä tukee tringalaisten tutkimushankkeita ja niiden raportointia. Alueellisia linnustoselvityksiä, yksittäisiin lajeihin kohdistuvia tutkimuksia ja Tringan havaintoarkiston hyödyntämiseen tähtääviä tutkimushankkeita edistetään ja tuetaan. Toimikunta antaa myös tarvittaessa asiantuntijalausuntoja erilaisten rakennushankkeiden linnustoon kohdistuvista vaikutuksista. Tutkimustoiminnasta ja itse toimikunnan työstä tiedotetaan yhdistyksen kokouksissa ja Tringa-lehdessä.

1.5. LINTUASEMA

Yhdistyksen ylläpitämä Hangon lintuasema jatkaa toimintaansa vakiintuneella tavalla. Keväällä keskitytään havainnointiin ja pyritään yhtäjaksoiseen miehitykseen ajalla 22.3.-9.6. (80 vrk). Syyskaudella sekä havainnoidaan että rengastetaan vakioiduin menetelmin. Toiminta pyritään syyskaudella järjestämään yhtäjaksoiseksi ajalla 20.7.-6.11. (110 vrk). Tringa on jäsenenä Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä.

1.6. LINTUJENSUOJELU

Suojelutoimikunnan päätehtävinä ovat Tringan alueella olevien hyvien lintupaikkojen suojelu ja retkeilyolosuhteiden parantaminen sekä julkisten ja yksityisten tahojen avustaminen erilaisissa linnustonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Toimikunta pitää säännöllisiä kokouksia kesäaikaa lukuun ottamatta. Vuonna 2002 suojelutoimikunta painottaa FINIBA-alueiden suojelua Tringan alueella. Suojelutoimikunta suunnittelee ja järjestää Tringan toimintaa ja lintuharrastusta yleensä esittelevän näyttelyn. Suojelutoimikunta toimii yhteistyössä BirdLife Suomi ry:n kanssa FINIBA-kohdevastaavatoiminnan kehittämiseksi. Toimikunta järjestää syystalvella alueen FINIBA-kohdevastaaville koulutus- ja hengenkohotustilaisuuden v. 2001 tapaan. Tringan suojelutoimikunta reagoi mahdollisuuksiensa mukaan sellaisiin kaavoitusprosesseihin, jotka vaikuttavat merkittävästi linnustoon. Perinteiseen tapaan toimikunta tiedottaa linnustonsuojelusta muutamana kevään ja syksyn avainpäivänä, mm. Tornien Taisto- sekä World Birdwatch-päivinä. Toimikunta tiedottaa toiminnastaan Tringa-lehdessä.

1.7. HARRASTAJATUTKINTO

Harrastajatutkinto järjestetään kahdesti vuodessa maalis- ja marraskuun kokousten yhteydessä tunti ennen kokousten alkua. Tutkinto järjestetään kerran vuodessa myös paikallisyhdistys Hakin alueella. Tutkinnossa on 30 kuvaa lähinnä kotimaisista lajeista. Tutkinnon suorittaneet saavat nimilyhenteen, jota he voivat käyttää ilmoittaessaan havaintoja Tringan alueelta.

1.8. ARKISTO JA LINTUHAVAINTOJEN KERUU

Havaintotoimikunta järjestää lintuhavaintojen keräämisen ja tallentamisen. Havainnot kerätään tehostetusti uudistetun lajilistan mukaan, joka julkaistiin Tringa-lehdessä 3/2000. Toimikunta koordinoi ja edistää pitkäaikaisen havaintoaineiston julkaisemista. Tringan arkisto sijaitsee Tringan toimiston kellarissa. Arkistonkäytöstä sovitaan arkistonhoitajan kanssa.

1.9. HARVINAISUUSHAVAINTOJEN TARKASTAMINEN

Aluerariteettitoimikunta (ART) tarkastaa julkaistaviksi aiotut harvinaisuushavainnot sekä antaa lausunnot toimikunnan kautta Rariteettikomitealle (RK) menevistä havaintoilmoituksista. Kokouksia pidetään vuoden aikana kolme. Lisäksi toimikunta antaa Viron RK:lle lausunnot suomalaisten Virossa tekemistä harvinaisuushavainnoista.

1.10. NUORISOTOIMINTA

Nuorisojaosto kokoontuu kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoontumisajankohdaksi on vakiintunut kuukauden toinen keskiviikko klo 17-19. Kokouspaikkana toimii Pauligin huvila (Mechelininkatu 36). Kokouksien ohjelmaan kuuluu esitelmiä, lintukuvien katselua ja määritystiedon jakamista. Toiminta keskittyy retkiin, joita pyritään järjestämään vähintään kaksi kertaa kuukaudessa toimintakuukausien aikana. Lisäksi järjestetään yksi pidempi retki Tringan alueen ulkopuolelle. Kouluihin otetaan yhteyttä retkien ja opastusten merkeissä jäsenhankinnan tehostamiseksi. Nuorisojaoston verkkosivujen kehittämistä jatketaan.

1.11. MUU TOIMINTA

Yhdistys osallistuu kattojärjestöjensä BirdLife Suomen ja BirdLife Internationalin organisoimiin tapahtumiin. Artikkelien, ohjelmien ja raporttien toimittamista tiedotusvälineille jatketaan. Yhdistys järjestää myös perinteiset pinnakisat (kesä-, syys- ja talvipinnakisat sekä Lauttasaaren pinnakisa) alueellaan. Pinnakisojen organisoinnista vastaa rallitoimikunta. Toukokuun lopun viikonloppuna pyritään järjestämään Arktika-näyttely Suomenlinnassa. Tringan ja BirdLife Suomen yhteinen toimitila sijaitsee osoitteessa Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Tringan postiosoite on Tringa ry, PL 145, 00101 Helsinki. Tringa tutkii yhteistyössä BirdLifen kanssa mahdollisuuksia uuden toimitilan saamiseksi Viikin Gardeniasta. Vakiintunut toiminta palvelee alati kasvavaa kontaktintarvetta niin BirdLifen ja paikallisyhdistysten kuin jäsenistön ja toimikuntienkin välillä. Tringalla on BirdLifen kanssa yhteinen puhelinnumero, jossa on vastaaja sekä telefax. Tringalla on omat verkkosivut osoitteessa www.tringa.fi. Verkkosivuilla tiedotetaan mm. yhdistyksen toiminnasta, historiasta ja viimeaikaisista havainnoista. Yhdistyksellä on myös sähköpostilista (Tringa-verkko), jossa käsitellään tuoreita lintuhavaintoja, ja keskustellaan lintuharrastukseen ja yhdistykseen liittyvistä asioista.

Yhdistys julistaa alkukeväällä haettavaksi apurahan, jota voi hakea Tringan alueella tapahtuvaan linnustonsuojeluun sekä suojelua tukevaan tutkimustyöhön. Apurahailmoitus julkaistaan Tringa-lehdessä. Lintuharrastajille tarkoitettuja Tringan määrityskuvailtoja linturyhmien eri lajien erikoispiirteistä tullaan jatkamaan.

2. TALOUS

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja pääomatuloihin. Muita tulonlähteitä ovat lehtimainokset, lintulehtipaketti ja kannatustuotteiden myynti. Pääomatulot pohjautuvat Marja-Liisa Karttusen testamenttilahjoitukseen. Varoja on sijoitettu sekä obligaatioihin että osakkeisiin.

Jäsenmaksutuloja yhdistys saa yli 1 600 hengen jäsenkunnasta. Vuoden 2002 jäsenmaksut ovat 28 euroa jäseneltä, 17 euroa opiskelijalta ja 5 euroa perheenjäseneltä. Kannatusjäsenmaksut ovat yksityishenkilöiltä 42 euroa sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä 84 euroa. Lehden tilausmaksu on 29 euroa.

3. YHTEYDET MUIHIN YHDISTYKSIIN

Yhdistys on yhteistyössä lintutieteellisten ja muiden ympäristöyhdistysten kanssa. Tringa neuvottelee ystävyyssopimuksen solmimisesta Virossa sijaitsevan Läänemaan Linnuklubin kanssa. Tringan jalkapallojoukkue pelaa perinteisen ystävyysottelun Turun Lintutieteellistä Yhdistystä (TLY) vastaan.

Helsingissä 1.11.2001 Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa r.y.

Hallitus