Toimintakertomus vuodelta 2002

29. toimintavuosi

1. Hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja oli Aki Arkiomaa, varapuheenjohtaja Matti Taina, taloudenhoitaja Vesa Kallioniemi (ei hallituksen jäsen) ja sihteeri Markus Piha. Muut hallituksen jäsenet olivat Johan Ekroos, Mikko Heikkinen, Juha Laaksonen, Helena Mielonen, Thomas Oesch (k. 12.8.2002) ja Pekka Seppälä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa, joiden lisäksi pidettiin kolme sähköpostikokousta.

2. Toiminta

2.1. Kuukausikokoukset

Kuukausikokouksia pidettiin kevätkaudella viisi ja syksyllä neljä. Kokoukset pidettiin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6). Sääntömääräisiä kokouksia olivat maaliskuun ja marraskuun kokoukset. Kokouksissa käsiteltiin yhdistysasioita sekä järjestettiin ohjelmana esitelmiä, kuvaesityksiä ja tietokilpailu. Ohjelmien järjestämisestä vastasi ohjelmatoimikunta. Kuukausikokousten yhteydessä keskusteltiin myös viimeaikaisista lintuhavainnoista. Kokouksiin osallistui läsnäolijaluetteloiden mukaan keskimäärin 47 henkilöä.

Kuukausikokousten ohjelmat:
3.1. Pirkka Aalto: Lintuharrastajana Enontekiöllä — kuvia ja kokemuksia
7.2. Tietokilpailu (järj. Matti Nieminen ja Asko Rokala)
7.3. Tietokilpailun tulokset (Matti Nieminen ja Asko Rokala)
4.4. Keijo Savola: Uudenmaan metsot, metsät ja aluekaavoitus
2.5. Risto Juvaste: Lukurengastus: lokkien haitat ja hallinta
5.9. Pirjo Koskinen: Valkoposkihanhien ja kurkien aiheuttamat haitat ja niiden torjunta
3.10. Aleksi Lehikoinen: Merimetson kannankehitys Suomessa
7.11. Pertti Koskimies: Lintukirjailijan arkea
5.12. Pekka Komi: Minä ja ”poika” maailmalla

2.2. Julkaisut

Yhdistyksen jäsenlehti Tringa ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa (4/01, 1/02 ja 2/02). Vuoden 2002 kaksi viimeistä numeroa ilmestyvät vuoden 2003 puolella. Lehden koko oli B5 ja vuosikerran sivumäärä 256. Kaikki valokuvat pyrittiin painamaan värillisinä. Lehdissä käsiteltiin ulkomaiden linturetkikohteita, määritysongelmia, harvinaisuushavaintoja ja retkitarinoita. Lisäksi lehdessä julkaistiin vuodenaikaiskatsauksia, kilpailuja ja valokuvakertomuksia. Lehden värierottelun teki julkaisutoimikunta itse, ja lehti painettiin Editassa. Lehteä ei olisi voitu julkaista ilman sponsoreita ja mainostajia sekä monia tringalaisia. Kiitokset katsauksien tekijöille.

2.3. Retket

Retkitoimikunnan periaatteena oli tarjota retkiä ja opastusta jäsenistölle sekä uusille lintuharrastajille. Retkitoimikunta järjesti vuoden aikana 11 bussi- ja ”yön yli” –retkeä, joihin osallistui yhteensä n. 250 henkilöä. Pisin retki suuntautui maaliskuussa Liettuaan. Perinteisesti retket suuntautuivat Hankoon, jonne tehtiin neljä bussiretkeä. Muutoin käytiin mm. Kantelejärvellä, Aspskärillä, Parikkalassa, Kökarissa ja Virossa. Pienempiä retkiä tehtiin useita lähinnä pääkaupunkiseudun lähikohteisiin. Tringalla on kymmenkunta retkikummia, jotka vetivät em. retkien lisäksi toistakymmentä linturetkeä.

2.4. Tutkimus

Tutkimustoimikunta edisti tutkijoiden, ympäristöalan virkamiesten ja harrastajien yhteistyötä Uudellamaalla, sekä tuki tringalaisten tutkimushankkeita ja niiden raportointia. Alueellisia linnustoselvityksiä, yksittäisiin lajeihin kohdistuvia tutkimuksia ja Tringan havaintoarkiston hyödyntämiseen tähtääviä tutkimushankkeita edistettiin ja tuettiin. Toimikunta antoi myös hallitukselle lausunnot hakemuksista, joilla haettiin yhdistyksen tutkimusapurahoja.

2.5. Lintuasemat

Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Haliaksen toiminta rahoitettiin pääasiassa Suomen Kulttuurirahaston stipendillä, Tringan lisäavustuksella ja asemalla vierailevilta perityillä vuosimaksuilla. Haliaksen vuosimaksun (10 euroa) maksoi 52 henkilöä. Haliaksen muuttoaineiston ennätykset julkaistiin Tringa-lehdessä 1/02. Tringa oli myös jäsen Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä, jonka vuosikokouspöytäkirjan allekirjoitti pj. Aki Arkiomaa, ja jonka hallituksessa Tringaa edusti Karno Mikkola. Rönnskärin lintuaseman talonmiehenä toimi Lauri Mäenpää.

2.6. Linnustonsuojelu

Toimikunta kokoontui kolme kertaa; 9.9., 23.9. sekä 5.11. Vuoden päähankkeena oli toisen kohdevastaavatapaamisen järjestäminen Tammisaaressa 16.11., joka jouduttiin kuitenkin peruuttamaan kohdevastaavien vähäisen osanoton vuoksi. Vuonna 2002 ei julkaistu uusia suojelun ja retkeilyn edistämissuunnitelmia Tringan FINIBA-alueille. Näitä oli tarkoitus kehitellä Tammisaaren tapaamisessa, mikä siirtyi kuitenkin vuodelle 2003. Toimikunta seurasi aktiivisesti Mustavuoren-Östersundomin ja Pikkalan FINIBA-alueiden sekä Malmin lentokentän alueen kaavoitusta ja suojelutilannetta. Kustakin kohteesta annettiin vähintään yksi lausunto vuonna 2002, jossa kiinnitettiin kaavoittajan huomio alueiden linnustoarvoihin. Tringa valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen Laajalahden Maari II –kaavasta, sekä antoi yleislausunnon toimialueensa merialueen tuulipuistojen sijoituspaikoista. Tringa osallistui toista kertaa Uudenmaan metsot –projektiin laskemalla riistakolmioita. FINIBA -kohteiden ottamista huomioon maakuntakaavoituksessa edistettiin. Suojelutoimikunta tiedotti toiminnastaan säännöllisesti Tringan hallitukselle. Tringa julisti keväällä haettavaksi linnustonsuojelu- ja tutkimusapurahan (yhteensä 6727 euroa, kuitenkin jaettiin 9950 euroa). Apuraha perustui linnustonsuojeluun tarkoitettuun Liisa Karttusen testamenttilahjoitukseen. Apuraha jaettiin seuraavien hankkeiden kesken:

  1. Anssi Vähätalo: Ilmaston muutoksen vaikutus lintujen kevätsaapumiseen (3000 euroa)
  2. Timo Pakkala: Helsingin pesimälinnusto kestävän kehityksen indikaattorina (3000 euroa)
  3. Jarmo Piiroinen: Lintuystävälliset ympäristönhoito-ohjeet asutusalueille (2500 euroa)
  4. Aleksi Lehikoinen: Merimetson kannankehitys ja ympäristövaikutukset (850 euroa)
  5. Andreas Lindén: Lehtopöllön reviirinpuolustuskäyttäytyminen (200 euroa)
  6. merikotkahaaskat (400 euroa).

Apurahan saajien edellytetään tiedottavan hankkeensa vaiheista ja tuloksista Tringa-lehdessä.

2.7. Harrastajatutkinto

Harrastajatutkintotoimikunta järjesti vuoden aikana kaksi tutkintoa. Näistä kevätkauden tutkinto pidettiin Helsingin lisäksi Lohjalla ja Karkkilassa yhteistyössä Hakki ry:n kanssa. Syksyn tutkinto järjestettiin vain Helsingissä. Tutkinnossa testattiin osallistujien lajintunnistustaitoa tavallisten Suomessa tavattavien lajien osalta sekä kykyä olla kriittinen epävarmoissa määritystilanteissa. Tutkinto koostui 30 diakuvasta, jotka oli koottu toimikunnan jäseniltä. Helsingin tutkinnot järjestettiin maaliskuun ja marraskuun kuukausikokousten yhteydessä. Tutkintoihin osallistui yhteensä 28 henkilöä, joista 13 läpäisi tentin. Tutkinnon suorittaneet saavat henkilökohtaisen nimilyhenteen, jota he voivat käyttää ilmoittaessaan havaintoja Tringan alueelta.

2.8. Arkisto ja lintuhavaintojen keruu

Havaintotoimikunta keräsi Tringan alueelta lintuhavaintoja, ja teki katsauksia Tringa-lehteen. Tringan sähköpostiverkkoa käytettiin yhtenä havaintojenkeruun tiedotuskanavana. Kuukausikokouksissa käytiin läpi viimeaikaisia havaintoja.

2.9. Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen

Aluerariteettitoimikunta (ART) kokoontui vuonna 2002 kolme kertaa. Näiden lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta. Kokouksissa käsiteltiin 106 ART:lle alistettua havaintoa, joista 103 hyväksyttiin ja 3 hylättiin. Rariteettikomitealle (RK) annettiin lausunnot 26 havainnosta. Viron RK:lle annettiin lausunnot suomalaisten Virossa tekemistä harvinaisuushavainnoista (9 kpl).

2.10. Pinnakisat

Rallitoimikunnan päätehtävänä oli kesä-, syksy- ja itsenäisyyspäivän pinnakilpailujen järjestäminen sekä niistä tiedottaminen.

2.11. Nuorisojaosto

Nuorisojaosto kokoontui tuttuun tapaan koulujen lukukausien aikana joka kuukauden toisena keskiviikkona Nuorten luontotalolla. Toiminta painottui kokousten ohella retkiin, joita järjestettiin lähinnä pääkaupunkiseudun lintukohteisiin vähintään kerran kuussa. Arktikaa käytiin seuraamassa Helsingin Länsi-Tontussa, ja retki Tringan alueen ulkopuolelle tehtiin lokakuussa Pyhtään Ristisaareen. Nuorisojaostosta erillään toimintansa aloitti syyskuussa lasten lintukerho (yhteistyössä Luonto-Liiton Uudenmaan piirin kanssa), joka on suunnattu 7–12-vuotiaille lintuharrastajanaluille. Nuorisojaosto tiedotti tapahtumistaan kokouksissa sekä nuorisojaoston sähköpostilistalla.

Kokouksien ohjelmat:
9.1. Tietokilpailu (Pekka Ikonen)
13.2. Tietokilpailun purku (Pekka Ikonen)
13.3. Kuvia Etelä-Amerikasta (Paul Segesrvärd)
10.4. Goa (Aleksi Lehikoinen)
8.5. Kokous Suomenlinnan valleilla, missä letunpaistoa
11.9. Kuvia Lågskäriltä (Jukka Hintikka ja Helena Mielonen)
9.10. Madeiralta (Tuomo Salmela)
13.11. Kiuru- ja kirviskuvia (Antti Below)
11.12. Sulkia, siipiä ja joulumieltä

2.12. Muu toiminta

Merikotkia ruokittiin Porkkalan edustalla maaliskuuhun saakka, ja ruokinta aloitettiin taas loppusyksyllä. Tringa osallistui 5.5. valtakunnalliseen Tornien taisto -kilpailuun, jossa Tringan joukkue kisasi Vanhankaupunginlahdella. Tringan perinteinen jalkapallo-ottelu TLY:tä vastaan peruuntui. Tringalaiset pelasivat sählyä omalla vuorollaan sekä kevät- että syyskaudella n. kerran viikossa. Pelaajia oli keskimäärin 8–15/kerta. Tringan määrityskuvailtoja pidettiin alkukeväällä ja loppusyksyllä Helsingin yliopiston tiloissa. Tringa-verkossa oli vuoden lopussa n. 800 jäsentä. Vuoden aikana verkossa keskusteltiin mm. lintuhavainnoista ja – harrastuksesta runsaan 2 500 viestin verran. Tringan www-sivuilla kävi vuoden aikana n. 35 000 (19 000 etusivun kautta) kävijää.

2.13. Toimikuntien kokoonpano

Ohjelmatoimikunta: Johan Ekroos (pj.), Jukka Hintikka ja Matti Nieminen.
Julkaisutoimikunta: Juha Laaksonen (pj.), Pekka J. Nikander, Jussi Korpela (yhdistystoimittaja) ja Mikko Heikkinen (www-vastaava).
Retkitoimikunta: Pekka Seppälä (pj.), Aki Arkiomaa, Aleksi Lehikoinen ja Andreas Lindén.
Tutkimustoimikunta: Matti Koivula (pj.), Kari Degerstedt, Juha Laaksonen, Markus Piha, Tuomo Salmela ja Tapio Solonen.
Lintuasematoimikunta: Ilkka Lehtinen (pj.), Kari Soilevaara (asemanhoitaja), Aleksi Lehikoinen (asemanhoitaja), Karno Mikkola, Jörgen Palmgren Petro Pynnönen ja Aatu Vattulainen.
Harrastajatutkintotoimikunta: Aleksi Lehikoinen (pj.), Juha Laaksonen ja Kari Soilevaara.
Aluerariteettitoimikunta: Asko Rokala (pj), Aleksi Lehikoinen (siht.), Antti Mikala, Jyrki Pynnönen, Jarkko Santaharju ja Jyri Heino.
Linnustonsuojelutoimikunta: Marcus Walsh (pj.), Andreas Lindén (IBA-vastaava), Christer Casagrande, Ilkka Lyytikäinen, Jari Pihlainen (31.8. asti) ja Margus Ellermaa (31.8. asti).
Arkisto- ja havaintotoimikunta: Jyrki Pynnönen (pj., raporttitoimittaja, arkistonhoitaja), Thomas Oesch (aluevastaava), Markku Ojala ja Petteri Lehikoinen.
Nuorisotoimikunta (nuorisojaosto): Jukka Hintikka (pj.) ja Pekka Seppälä
Rallitoimikunta: Markku Ojala (pj.), Tuukka Kupiainen, Jukka Hatva ja Mika Bruun.
Aluevastaava: Thomas Oesch
Jäsensihteeri: Aki Arkiomaa.

2.14. Kunniajäsenet ja Vuoden tringalainen

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Kalevi Malmström. Kunniajäsen Leo Lehtonen kuoli 12.10.2002. Vuoden tringalaisiksi valittiin Pekka Seppälä ja Jukka Hintikka.

3. Talous

Vuosi jäi reilusti alijäämäiseksi, koska tulopuoli ei toteutunut ja kulupuolella kaikki säästötoimet eivät vielä tänä vuonna tuottaneet säästöjä. Lisäksi hallitus päätti jakaa apurahoja reippaammin, sillä hyviä hakemuksia tuli runsaasti. Tringa-lehti muodostaa edelleen merkittävän kustannuserän (puolet jäsenmaksun määrästä), eikä korkeatasoisen lehden tasosta ole haluttu tinkiä. Myös BirdLifelle maksettava jäsenmaksu on lähes kolmasosa jäsenmaksun määrästä ollen siten suuri maksuerä. Ko. maksusta menee n. 1 euro / jäsen kansainväliselle BirdLifelle. Uudenmaan lintupaikkaoppaan myynti meni pitkälti odotetusti. Tringan taloudellinen tilanne on edelleen hyvä; taseen loppusumma oli 208 268,79 euroa (v. 2001 251 785,23 euroa) ja tilikauden alijäämä 10 401,10 euroa. Yhdistyksen jäsenmäärä pysyi ennallaan ja oli vuoden lopussa 1690 (1696 vuoden 2001 lopussa). Maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi erotettavat erotettiin jo joulukuussa, eikä seuraavana vuonna. Jäsenmäärän tilastointi siten hiukan muuttui, ja lisäämällä 59 henkilöä v. 2002 jäsenmäärään saadaan aikaisempiin vuosiin vertailukelpoinen luku. Jäsenmaksu oli täysjäseniltä 28 euroa, opiskelijoilta 17 euroa ja perheenjäseniltä 5 euroa. Senioritukimaksu oli 42 euroa ja kannatusjäsenmaksu 84 euroa. Pelkkä Tringa-lehden tilausmaksu oli 29 euroa. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat KHT Roger Nyqvist ja Karno Mikkola. Kirjanpidon on hoitanut Satu Lyytinen Tili- ja Veroasiaintoimisto Ritari Oy:stä.

4. Yhteydet muihin yhdistyksiin

Tringa oli jäsenenä BirdLife Suomi ry:ssä. Tringan BirdLife -edustajina toimivat Aki Arkiomaa, Johan Ekroos, Jukka Hintikka, Aleksi Lehikoinen, Markus Piha, Pertti Uusivuori ja Marcus Walsh. BirdLifen liittohallituksessa työskenteleviä tringalaisia olivat Mika Ohtonen, Ilkka Wentus ja Juhani Kairamo. Tringa oli jäsenenä myös Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa, Rönnskärin Lintuaseman Tuki ry:ssä ja Viron Lintuseura ry:ssä.

HALLITUS