Suojelutoimintakertomus 2007

Valitukset

Valitus Finnoon sataman asemakaavasta Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituksen laativat Mari Pihlajaniemi ja Aki Arkiomaa.(pdf)
Tringa antoi myös vastaselityksen Espoon kaupungin lausunnon johdosta Hallinto-oikeudelle.(pdf)

Lausunnot

Lausunto Hyvinkään Kurkisuon YVA-selostuksesta. Lausunnon kirjoitti Jukka Tanner.

Lausunto Sipoon kunnalle Sipoon yleiskaavaluonnoksesta. Lausunnon laati Mari Pihlajaniemi, ja sitä kommentoivat mm. Tapio Solonen ja Andreas Linden.(pdf)

Lausunto Lammassaaren-Kuusiluodon asemakaavaluonnoksesta Helsingin kaupungille. Lausunnon laati Mari Pihlajaniemi, ja sitä kommentoi Eero Haapanen.(pdf)

Lausunto Helsingin uudesta luonnonsuojeluohjelmasta (Mari Pihlajaniemi).

Lausunto Helsingin LUMO-toimintaohjelmaluonnoksesta (Mari Pihlajaniemi).(pdf)

Muistutukset

Muistutus Espoon kaupungille Espoon Eteläisten osien osayleiskaavaluonnoksesta. Muistutus koski Suomenojan aluetta. Muistutuksen laati Mari Pihlajaniemi, ja sitä kommentoivat mm. Seppo Vuolanto, Pasi Pirinen ja Aleksi Lehikoinen.(pfd)

Muistutus Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristöluvasta koskien maa-ainesten ja turvelannan hyötykäyttö- ja kierrätysaluetta Saltfjärdenin luonnonsuojelualueen läheisyydessä. Muistutuksen laati Karno Mikkola.

Työryhmät

Mari Pihlajaniemi oli mukana Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamistyöryhmässä. Toimikunnassa on mukana Helsingin ympäristökeskuksen, rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin yliopiston, järjestöjen ym. tahojen edustajia. Toimikunnan tavoitteena on laatia toimintaohjelma Helsingin kaupungille luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Lehtikirjoitukset

Yleisönosastokirjoitus vastineeksi Finnoonsataman suunnittelua koskeneeseen artikkeliin. Tekstin kirjoitti Jukka Hintikka ja sen allekirjoittivat puheenjohtaja ja suojelusihteeri.

Yhteistyö muiden järjestöjen ja virastojen kanssa

Alkuvuodesta järjestettiin yhteistyön suunnittelukokous Tieteiden talolla. Paikalla oli henkilöitä Tringasta, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiristä, Espoon ympäristöyhdistyksestä ja Virtavesien suojeluyhdistyksestä. Yhteistyötä jatkettiin mm. kommentoimalla puolin ja toisin työn alla olevia lausuntoja, muistutuksia ja valituksia. Tringa kommentoi mm. Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin lausuntoa Espoon metsäsuunnitelmista 2007-2008. Lisäksi pyrittiin vuoden mittaan keskustelemaan ja vaihtamaan tietoja etenkin ajankohtaisista kaavahankkeista.

Elina Peuhu oli mukana Espoon ympäristöyhdistyksen ja Espoon kaupungin edustajien järjestämässä kokouksessa, jossa keskusteltiin Espoon maisemanhoidon suunnitelmista.

Mari Pihlajaniemi osallistui palaveriin Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin ja Pekka Paaerin (Helsingin ympäristökeskus) kanssa, jossa käsiteltiin Helsingin uutta luonnonsuojeluohjelmaa. Tringa toimitti Helsingin ympäristökeskukselle Tiira-järjestelmästä koostettuja havaintoja ohjelman valmistelua varten. Tringa antoi kommentteja valmiista ohjelmasta, ja ehdotti mm. Fastholman alueen lisäämistä luonnonsuojeluohjelmaan Vanhankaupunginlahden alueelta.

Kaisa Välimäki ja Mari Pihlajaniemi toteuttivat posterin Suomenojan alueesta ja sen lintuarvoista Suomenojalla järjestettyyn Kaupan liiton linturalliin. Hannu Holmström ja Andreas Uppstu olivat paikalla esittelemässä aluetta ja vastaamassa kysymyksiin.

Tringa ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tekivät Helsingin kaupungille aloitteen sorsien ruokintakiellon kumoamisesta.

Tringa ja Espoon ympäristöyhdistys kävivät yhdessä Finnoon alueen jatkosuunnitelmista vastaavan arkkitehdin kanssa maastokäynnillä tutustumassa Finnoon alueeseen. Paikalla olivat Tringasta Mari Pihlajaniemi ja Aleksi Lehikoinen. Loppuvuodesta arkkitehdin suunnitelmien valmistuttua Mari Pihlajaniemi ja Aleksi Lehikoinen osallistuivat palaveriin arkkitehdin kanssa, ja antoivat kommentteja suunnitelmasta.

Kiitokset

Aki Arkiomaa , Margus Ellermaa, Eero Haapanen, Aleksi Lehikoinen, Andreas Linden, Pasi Pirinen, Tapio Solonen, Seppo Vuolanto ja moni muu ovat antaneet kommentteja teksteistä. Lisäksi lukuisat harrastajat ovat auttaneet toimittamalla havaintotietoja joko suoraan minulle tai Tiiraan, ja antamalla mielipiteitä ja hyviä kommentteja. Kiitokset teille kaikille!

Dokumentteja

Isokoskelo
© Jari Kostet