Harrastajatutkinnon suorittaneiden nimilyhenteet

Lisää tietoa harrastajatutkinnosta ]

Nimilyhenteiden historiaa – tai väärinkäyttöhistoriaa (Kirjoittanut Margus Ellermaa)

Jussi Aalto JAa
Pirkka Aalto PiA
Antti Aaltonen AAa
Esa Aaltonen EA
Jaakko Aarniala JA
Kimmo Absetz KAb
Antero Ahola AA
Kari Ahola KA
Pentti Ahola PA
Mikko Alestalo MA
Ari Ahtiainen AAh
Aki Arkiomaa AAr
Kari Aromäki KAr
Hannu Arovaara HAr
Heikki Arppe HA
Sinikka Arppe SA
Risto Asikainen RA
Antti Below AB
Heidi Björklund HB
Philip Borg PhB
Jukka Brunell JB
Peter Buchert PB
Jan-Peter Bäckman JPB
Timo Böhme TB
Sampsa Cairenius SC
Christian Catani CC
Petri Cavander PC
Jani Ceder JC
Petri Clusius PCl
Hans Colliander HC
Sakari Damski SD
Kari Degerstedt KD
Pauli Dernjatin PD
Tuukka Dunkel TD
Mikael Dyhr MD
Hannu Ekblom HEk
Henry Ekholm HE
Johan Ekroos JEk
Margus Ellermaa ME
Kari Engelbarth KE
Jari Enström JE
Heikki Eriksson HiE
Henrik Eriksson HEr
Jyrki Erikäinen JEr
Jyrki Erra JEa
Esa Ervasti EE
Harri Favorin HF
Dick Forsman DF
Jarmo Forss JF
Pertti Forss PF
Kenneth Forssel KF
Annika Forsten AF
Hannu Friman HFr
Leo Granberg LG
Måns Granlund MG
Christa Granroth CG
Arto Haapala AHa
Jukka Haapala JH
Eero Haapanen EH
Eero Haapanen EHa
Hannu Haapasaari HHa
Kari Haataja KHa
Ilpo Hall IHa
Timo Halonen THa
Marko Hamilo MaH
Keijo Hannukainen KeH
Martti Hario MHa
Markus Harju MHu
Terho Harju THr
Jukka Hatva JHa
Ilpo Hauta-aho IH
Petteri Hauta-aho PHa
Martti Heikinheimo MHh
Antti Heikkilä AH
Jussi Heikkilä JiH
Tuomas Heikkilä THä
Mikko Heikkinen MiH
Mikko Heini MoH
Arto Heino ArH
Jyri Heino JHe
Markku Heinonen MH
Osmo Heinonen OsH
Petri Heinonen PH
Kimmo Heiskanen KHe
Jyrki Helavaara JHv
Martin Helin MHe
Kari Heliövaara KH
Jonne von Hertzen JvH
Timo Hietanen TH
Kalevi Hietaniemi KaH
Kalevi Hiironniemi KHi
Olavi Hildén OH
Kai Hilditch KHd
Jukka Hintikka JHi
Heikki Hirvonen HHi
Mira Holmberg MHg
Lauri Holländer LH
Hannu Holmströn HHm
Harri Hongisto HH
Juha Honkala JHo
Teemu Honkanen THo
Kimmo Hotulainen KHo
Markku Huhta-Koivisto MHK
Ilpo Huolman IHu
Raimo Huolman RHu
Stefan Huopana SH
Kalle Huttunen KHu
Petteri Hytönen PHy
Esa Hyvärinen EHy
Hanna Hyvönen HaH
Kaj Hällsten KHä
Pekka Hänninen PHä
Matti Iikkanen MI
Pekka Ikonen PIk
Paavo Inkinen PI
Kim Jaatinen KAJ
Marita Jalkanen MJ
Timo Janhonen TJa
Peetri Joki PJo
Vesa Jouhki VJ
Hannu Juka HJu
Paavo Junttila PaJ
Markku Jämsä MJä
Hannu Jännes HJ
Hannu Järvinen HaJ
Jaakko Järvinen JJ
Minna-Riikka Järvinen MRJ
Paavo Jäkärä PJ
Matti Jäppinen MaJ
Harry Järn HJä
Timo Jääskeläinen TJ
Kari Kaartinen KKa
Riikka Kaartinen RiK
Bror Kalenius BK
Christer Kalenius CK
Kim Kalenius KiK
Kari Kallela KKK
Markku Kallela MKK
Samuel Kallionpää SKp
Ari Kamunen AKa
Aapo Kangas AaK
Pekka Kankaanpää PKp
Antti Kanniainen AKn
Mikko Karkia MK
Stefan Karlsson SKs
Mauri Karonen MaK
Jouni Karppinen JKa
Pekka Karppinen PKn
Juha Karvonen JK
Markku Katajainen MKa
Matti Katajainen MKt
Sakari Kauppinen SK
Antti Kause AKs
Heikki Karimaa HKa
Peter Kavonius PKv
Istvan Kecskemeti IKc
Olli Keskikallio OK
Markus Keskitalo MKe
Mikko Kiirikki MKi
Esko Kitula EKi
Hanne Kivimäki HKi
Tero Klami TKl
Stefan Knopman SKn
Mikko Koho MiK
Jarmo Koistinen JKo
Jarmo T. Koistinen JTK
Aura Koivisto AK
Kimmo Koivisto KK
Kimmo Koivula KKo
Matti Koivula MKo
Matti Koljonen MKj
Pekka Komi PK
Jari Korhonen JKr
Eeva-Liisa Korpela ELA
Jussi Korpela JuK
Jarmo Korpenfelt JKf
Aarto Kortelammi AKo
Reijo Korvenpää RK
Henri Koskinen HK
Janne Koskinen JaK
Mika Koskinen MKn
Timo Koskinen TK
Timo T. Koskinen TTK
Yrjö Kuikka YK
Toni Kukkola TKu
Vilho Kuntsi VK
Tuukka Kupiainen TuK
Jukka Kuusela JKu
Ilkka Kuvaja IK
Jarkko Kyttänen JKy
Juha Kärkkäinen JKä
Timo Kärkkäinen TKä
Juha Laaksonen JPL
Kimmo Lahti KL
Jukka A. Lahtinen JuL
Tero Laiho TLa
Ari Laine ArL
Lasse J. Laine LJL
Timo K. Laine (nyk. Timo Böhme) TB
Jari Laitasalo JLo
Juha Lammi JaL
Olli Lamminsalo OL
Matti Lammin-Soila MLS
Risto Lammin-Soila RLS
Markus Lampinen MLn
Jari Landén JLn
Antti Lappalainen ALa
Miikka Lappalainen MLa
Sampo Laukkanen SL
Anssi Laurila AnL
Jyrki Lausamo JLa
Esko Lavikka EL
Ari Lavinto AL
Jorma Lax JLx
Aleksi Lehikoinen AiL
Alpo Lehikoinen AoL
Petteri Lehikoinen PiL
Sakari Lehikoinen JSL
Samuli Lehikoinen SaL
Matti Lehti ML
Tarmo Lehtilä TaL
Ilkka Lehtinen IL
Jyrki Lehto JLe
Kimmo Lehto KLe
Petri Lehto PLe
Antti Lehtonen ALn
Arto Leinonen ALe
Mauri Leinonen MLe
Niko Leikola NL
Jonne Leivo JoL
Pekka J. Lempiäinen PJL
Tarmo Leno TLo
Ilkka Leppänen ILe
Jenni Leppänen JeL
Timo Leppänen TLe
Esa Levonen ELe
Kari Lindblom KLi
Andreas Lindén AdL
Antero Lindholm ALi
Henrik Lindholm HLi
Lotta Lindholm LL
Juha Lindy JLy
Jukka Lippu JLi
Heikki Lokki HL
Juhani Lokki JL
Tuomas Lukkarinen TL
Kai Lunden KaL
Heikki Luoto HLu
Jiri Luoto JLu
Pekka Luoto PLu
Timo Luoto TLu
Kyösti Luukka KLu
Pekka Malmi PeM
Lauri Manninen LMa
Tuomas Manninen TM
Katja Markkula KM
Rainer Mattsson RM
Hannu Maula HMa
Juha Merilä JM
Helena Mielonen HM
Lauri Mielonen LaM
Antti Miettunen AMi
Niilo Miikki NM
Antti Mikala AM
Aleksi Mikola AiM
Karno Mikkola KoM
Marjatta Mikkola MMi
Markku Mikkola MM
Kauri Mikkola KiM
Petteri Mikkola PM
Roger Morberg RMo
Pekka Murejoki PaM
Tomi Muukkonen TMu
Anna-Maija Myllynen AMM
Lauri Mäenpää LM
Antti Mähönen AMä
Sanna Mäkeläinen SM
Antto Mäkinen AoM
Jari Mäkinen JaM
Juhani Mänttäri JMä
Raimo Nevalainen RaN
Risto Nevanlinna RNe
Nico Niemenmaa NiN
Arto Niemi AN
Matti Nieminen MN
Seppo Niiranen SN
Kristjan Niitepöld KrN
Pekka J. Nikander PJN
Tuula Nikander TN
Esa Nikunen EN
Jan Nordblad JN
Gustaf Nordenswan GN
Rainer Nordlund RN
Jari Nummelin JNu
Pirkko Nummelin PiN
Aarni Nummila ANu
Timo Nuoranen TNu
Jukka K. Nurmi JKN
Christer Nyman CN
Kai Nyman KN
Thomas Oesch TO
Markku Ojala MO
Jarmo Ojanen JO
Jari Oksanen JOk
Vesa Oksanen VO
Seppo Oksanen SO
Anders Oldenburg AO
Ingmar Olin IO
Kimmo Olkio KO
Lauri Ondreka LE
Jaakko Paju JaP
Voitto Pajulehto VP
Raimo Pakarinen RP
Heikki Pakkala HP
Timo Pakkala TP
Pekka Pakkala PPk
Eetu Paljakka EAP
Jörgen Palmgren JP
Pekka Palotie PPa
Pertti Panula PeP
Risto Pekkarinen RPe
Jari Peltomäki JPe
Eero Peltonen EP
Timo Perätie TPe
Markus Piha MPa
Timo Pihkala TPi
Jouko Pihlainen JoP
Juha Piipponen JuP
Petri Piisilä PPi
Jukka Piispanen JPi
Matti Pirinen MPi
Pasi Pirinen PaP
Inka Plit InP
Hannu Pohjannoro HPn
Reijo Pokkinen RPo
Antti Pouttu AP
Pekka Puhjo PP
Petri Puhtila PPu
Ilkka Pulkkinen IP
Matti Pulkkinen MP
Timo Purho TPu
Ville Purma VPu
Petri Puromies PiP
Pekka Pusa PPs
Mikko Putkonen MPu
Olli Puustinen OP
Risto Pylvänäinen RPy
Jyrki Pynnönen JPy
Petro Pynnönen PPy
Tommi Päivinen TPä
Jari Päärni JPä
Pertti Pöllänen PPö
Markus Raevuori MRa
Lauri Rahikainen LaR
Panu Rajamäki PRa
Matti Ranin MR
Asko Rannisto ARa
Mikael Ranta MeR
Jari Rantala JRa
Risto Rauhala RR
Tero Rauhala TR
Visa Rauste VR
Ilkka Reittilä IR
Matti Rekilä MRe
Heikki Remes HRe
Kari Repo KR
Jarmo Rihtniemi JRi
Reijo Riihelä RRi
Jouni Riihimäki JoR
Asko Rokala AR
Mika Rokka MRo
Solveig Roos SR
Heikki Ropponen HR
Pekka Routasuo PR
Antti Ruhanen ARu
Jarmo Ruoho JR
Hannu Ruotsalainen HRu
Pekka Rusanen PRu
Jukka Saarenpää JJS
Juha Saari JSa
Heikki Saarialho HiS
Jarmo Saarikko JSk
Marja Saarinen MSa
Markku Saarinen MS
Matti Saarinen MaS
Timo Saarto TSa
Jaana Saimanen JaS
Juha Salin JuS
Olli Sallasmaa OS
Tuomo Salmela TS
Yrjö Salmela YS
Jouko Salmi JoS
Aila Salminen AMS
Pekka Salminen PSa
Jorma Salo JSo
Klaus Salo KSa
Rainer Salo RSa
Hannu Salonen HS
Heikki Salonen HSn
Vesa Salonen VS
Ari Sandstedt ASa
Jari Sandstedt JSs
Juha Sandstedt JSd
Jarkko Santaharju JSh
Jukka Santala JSl
Harri Santare HSa
Markku Saraheimo MSh
Liisa Sarakontu LS
Antti Sarpila AS
Jaana Sarvala JnS
Hannu Sarvanne HSv
Seppo Sarvanne SS
Jari Saukkonen JiS
Mikko Savelainen MSv
Paul Segersvärd PSe
Tuomas Seimola TSe
Henri Selin HeS
Hannu Seppälä HSe
Marja-Leena Seppälä MSe
Pekka Seppälä PeS
Raimo Seppälä RSe
Lari Sihvo LSi
Pekka Siitonen PS
Pertti Siitonen PSi
Stacy Siivonen SSi
Matti Sillanpää MSi
Frans Silvenius FS
Johannes Silvonen JSn
Jukka Simula JSi
Juhani Sirkiä JSä
Matti Sirkiä MSr
Jukka Sirviö JSv
Jari Sivén JS
Kari Soilevaara KS
Matti Soini MSo
Petri Sola PSo
Tapio Solonen TSo
Arto Stenroos ASt
Manne Stenros MSt
Reima Stigell RSt
Jyri Strandberg JSt
Taavi Sulander TSu
Joni Sundström JSu
Roland Sundström RS
Ville Supponen VJS
Tomas Swahn TSw
Ritva Swanljung RSw
Johannes Syynimaa JSy
Jan Södersved JSö
Niina Södersved NSö
Ossi Tahvonen OT
Timo Tallgren TTa
Hannu Talvitie HTa
Petri Tamminen PTa
Antero Tammisto ATm
Jukka Tanner JTr
Juhani Taponen JTa
Tapio Taponen TaT
Matti Tarvainen MTa
Marko Teivonen MTe
Mika Teivonen MiT
Henry Tennberg HT
Matti Tennilä MT
Eero Terho ET
Ira Teräspuro IT
Juhani Timonen JTi
Ina-Sabrina Tirri IST
Topi Tjäder TTj
Pekka Toiminen PT
Andreas Joonatan Toivanen AJT
Timo Toivonen TT
Jari Tolin JTo
Jukka Tolin JuT
Pertti Tolvanen PiT
Antero Topp AT
Jere Topp JTp
Pekka Topp PTo
Kari Tornikoski KT
Veikko Tulonen VT
Markku O. Tunturi MOT
Sini Tuoriniemi ST
Hanna Tuovila HTu
Antti Turunen AnT
Ari Turunen ATu
Jouko Turunen JT
Lea Tähtinen LT
Andreas Uppstu AU
Martti Uusitalo MU
Pertti Uusivuori PU
Kai Vaara KV
Kai Vahtera KVh
Ulla-Maija Vainikka UMV
Eero Vainio EVo
Petri Vainio PVa
Markku Vakiala MxV
Niila Valle NV
Teppo Valle TVa
Jaana Valo JaV
Juha Valonen JVa
Tomi Valtonen ToV
Erkki Valsta EVa
Jukka Vapaavuori JV
Markus Varesvuo MVa
Hannu Varkki HVa
Heikki Vasamies HV
Aatu Vattulainen AVat
Ari Veijalainen AVe
Ville Vepsäläinen VV
Juha Vesa JVe
Olli Vesikko OVe
Jorma Vickholm JVi
Markku Vickholm MV
Markku Viinikka MaV
Matti-Petteri Viinikka MPV
Kari Viitanen KaV
Lauri Viitanen LV
Ari Viljanen AVi
Kim Vinari KVi
Raimo Virkkala RV
Heikki Virkkunen HVi
Erkki Virolainen EV
Kalle Virta KeV
Kari Virta KiV
Kimmo Virta KoV
Pertti Virta PeV
Sami Virta SaV
Olavi Virtanen OV
Tapio Virpi TV
Roland Vösa RVö
Seppo Vuolanto SV
Timo Vuolanto TVu
Heikki Vuonokari HVk
Jouko Vuori JVu
Tuomo Vuori TVi
Anssi Vähätalo AVä
Heimo Väisänen HVä
Olavi Väisänen OVä
Kaisa Välimäki KVä
Pirkka Väyrynen PV
Ari Väätäinen AV
Petja Wagoner PW
Markku Wallin MaW
Leo Wallinmaa LW
Ville Wallinmaa VW
Marcus Walsh MW
Torbjörn West TW
Ilkka Wentus IW
Risto Willamo RW
Teemu Willamo TWi
Rauno Yrjölä RY
Timo Yrjölä TY
Pentti Zetterberg PZ
Teemu Öhman TeÖ

Päivitetty 8.4.2019 / SL

Jaa tämä juttu:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email